Privacyverklaring

Privacyverklaring Hulp Waar Nodig

Bij Hulp Waar Nodig nemen wij uw privacy serieus en gaan wij natuurlijk vertrouwelijk met uw gegevens om. Wij delen in principe geen gegevens van u aan derden maar bewaren en gebruiken uw gegevens wel in programma’s van anderen. En, indien overheidsinstanties daarom vragen, verstrekken wij de gegevens die wij verplicht zijn. In deze privacyverklaring geven wij aan om welke gegevens het gaat en hoe wij daarmee omgaan.

Heeft u vragen over de gegevens die wij van u bewaren of wilt u deze inzien? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bellen op 0317 – 357 262 of een mail sturen naar  info@hulpwaarnodig.nl

Contactgegevens:

Hulp Waar Nodig
Kerkstraat 87
6871 BJ Renkum
0317 - 357 262
info@hulpwaarnodig.nl

Welke persoonsgegevens hebben wij van u?

Hulp Waar Nodig verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, u staat ingeschreven als Dienstverlener en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (sollicitanten, medewerkers). Over het algemeen hebben wij van u alleen de NAW-gegevens. Bij sommige klusjes hebben wij meer informatie over u, bijvoorbeeld als u Hulp Waar Nodig via een PGB inhuurt.

Wij kunnen de volgende gegevens van u in ons bestand hebben:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Burgerservicenummer (BSN)
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt aan Hulp Waar Nodig.
- Omschrijving van u persoonlijke situatie
- Informatie aan Hulp Waar Nodig verstrekt door familieleden en anderen in uw persoonlijke omgeving.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Hulp Waar Nodig gebruikt persoonsgegevens voor het bemiddelen tussen de klant en de hulp/dienstverlener, voor het verzorgen van de administratie zoals het verzenden van facturen en het innen of doorbetalen van de betalingen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te kunnen informeren over onze dienstverlening. Hulp Waar Nodig verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en accountant.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Hulp Waar Nodig bewaart uw persoonsgegevens zolang u wilt en u klant bent. Uiteraard hanteren wij ook de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hulp Waar Nodig verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hulp Waar Nodig blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Hulp Waar Nodig maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren terwijl u door de website navigeert. Hieruit worden de cookies die zo nodig gecategoriseerd zijn opgeslagen in uw browser omdat ze essentieel zijn voor de werking van basisfunctionaliteiten van de website. We gebruiken ook cookies van derden die ons helpen bij het analyseren en begrijpen van hoe u deze website gebruikt. Deze cookies worden alleen met uw toestemming in uw browser opgeslagen. Je hebt ook de mogelijkheid om je af te melden voor deze cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Indien onze gegevens niet juist zijn zullen wij deze natuurlijk gelijk aanpassen aan de juiste gegevens. U kunt hiervoor altijd telefonisch of schriftelijk contact met ons opnemen.

Op uw verzoek kunnen uw gegevens ook verwijderd worden. Indien dit niet mogelijk is omdat wij moeten voldoen aan wettelijke eisen, dan laten wij dit natuurlijk ook even weten!

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hulp Waar Nodig neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via info@hulpwaarnodig.nl