Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hulp Waar Nodig

Wilt u de voorwaarden op papier ontvangen? Geen probleem!

Bel ons op 0317 - 357 262  en wij sturen de voorwaarden naar u toe.

Algemene voorwaarden Hulp Waar Nodig

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en (mondelinge) overeenkomst voor alle dienstenverlening van Hulp Waar Nodig waar deze voorwaarden op van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 1.  Algemeen en definities

1 Definities

Hulp Waar Nodig: de vennootschap onder firma Hulp Waar Nodig, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 73550302, gevestigd aan de Kerkstraat 87, 6871 BJ Renkum.

Opdrachtgever (klant): een natuurlijke persoon of rechtspersoon die Hulp Waar Nodig benadert voor het uitvoeren van werkzaamheden zoals bemiddeling of het uitvoeren van werkzaamheden in en om huis.

Dienstverlener:  een particulier die niet handelt als een bedrijf en ingeschreven staat bij Hulp Waar Nodig om door bemiddeling bij particuliere klanten werkzaamheden te verrichten. Een Dienstverlener is NIET in dienst van Hulp Waar Nodig maar in dienst van de Opdrachtgever. Een Dienstverlener werkt via de regeling Dienstverlening Aan Huis.

Medewerkers Hulp Waar Nodig: zijn in loondienst bij Hulp Waar Nodig en voeren werkzaamheden uit voor een opdrachtgever.

Derden: bijvoorbeeld ZZP-ers of bedrijven die in opdracht van Hulp Waar Nodig werkzaamheden uitvoeren bij een Opdrachtgever.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Hulp Waar Nodig, voor de uitvoering waarvan door Hulp Waar Nodig Dienstverleners of derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Hulp Waar Nodig en haar directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Hulp Waar Nodig en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Hulp Waar Nodig niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Hulp Waar Nodig in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2  Aanbod

1. Alle offertes en aanbiedingen van Hulp Waar Nodig zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product / dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Hulp Waar Nodig kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Hulp Waar Nodig daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hulp Waar Nodig anders aangeeft.


Artikel 3  Overeenkomst

1. Opdrachtgever heeft Hulp Waar Nodig benaderd met het verzoek werkzaamheden uit te voeren. Op www.hulpwaarnodig.nl staat een overzicht van de meest voorkomende werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de medewerkers van Hulp Waar Nodig, ingeschreven Dienstverleners of derden. Onze medewerkers, de Dienstverleners en derden voeren de werkzaamheden uit in de hoedanigheid van een handige persoon (geen professional), zoals een handige buurman/buurvrouw, niet in de hoedanigheid van een hovenier, klusbedrijf of andere specifieke bedrijven/beroepen.

2. De (bemiddelings-)overeenkomst tussen Hulp Waar Nodig en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor zolang de opdracht duurt.

3. Gewerkte uren worden op een kwartier afgerond met een minimum van 2 uur. Eventuele bijkomende kosten zoals reiskosten en overige kosten worden apart in rekening gebracht.

4. Hulp Waar Nodig heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Hulp Waar Nodig verplicht zich tot zorgvuldigheid en volledige geheimhouding met betrekking tot de verkregen informatie die zij tijdens de bovengenoemde periode verkregen heeft bij de uitvoering van de werkzaamheden ten gunste van opdrachtgever.

6. Hulp Waar Nodig is gerechtigd om zonder overleg met Opdrachtgever de tarieven per 1 januari en 1 juli van elk jaar aan te passen. Indien tussentijds aanpassing van het tarief noodzakelijk is door prijswijzigingen voortvloeiend uit de wet dan zal Hulp Waar Nodig deze ook doorberekenen

7. Indien een geplande afspraak voor het verrichten van werkzaamheden niet kan doorgaan, zullen er geen kosten in rekening gebracht worden indien de geplande afspraak minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt. Indien de geplande afspraak binnen 24 uur vooraf afgezegd wordt dan brengen wij de afgesproken uren in rekening.

 

Artikel 4  Betaling

1. Opdrachtgever wordt gehouden de betalingen te voldoen die voortvloeien uit de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, welke maandelijks of na afloop van de opdracht worden gefactureerd door Hulp Waar Nodig.

2. Bij bemiddeling zal de door opdrachtgever aan de hulpverlener verschuldigde vergoeding door Hulp Waar Nodig per afgesproken periode gefactureerd worden, waarbij de bemiddelingsvergoeding een bedrag bedraagt van de afgesproken vergoeding zoals omschreven in de bemiddelingsovereenkomst. De afgesproken vergoeding wordt vervolgens door Hulp Waar Nodig rechtstreeks aan de hulpverlener betaald, zodat opdrachtgever volledig ontzorgd wordt.

3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Hulp Waar Nodig echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 5  Garantie

Op de door Hulp Waar Nodig en door Hulp Waar Nodig ingeschakelde Dienstverleners en derden geleverde diensten wordt geen garantie gegeven.

 

Artikel 6  Aansprakelijkheid

1. Hulp Waar Nodig is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door Dienstverleners en/of derden.

2. Indien Hulp Waar Nodig aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

3. Indien Hulp Waar Nodig aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Hulp Waar Nodig beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Er geldt een eigen risico voor Opdrachtgever van € 250,00 per gebeurtenis.

4. De aansprakelijkheid van Hulp Waar Nodig is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

5. Indien Opdrachtgever aan Hulp Waar Nodig een sleutel en/of code van een sleutelkast van de woning/gebouw verstrekt, aanvaard Hulp Waar Nodig geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. Aansprakelijk en de daarmee ontstane (gevolg)schade bij het verstrekken van een sleutel van de woning/gebouw is altijd voor risico van de Opdrachtgever.

6. Hulp Waar Nodig is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Hulp Waar Nodig aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Hulp Waar Nodig toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Hulp Waar Nodig is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 7  Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Hulp Waar Nodig voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Hulp Waar Nodig toerekenbaar is. Indien Hulp Waar Nodig uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Hulp Waar Nodig zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Hulp Waar Nodig, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Hulp Waar Nodig en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 8  Intellectuele eigendom

Hulp Waar Nodig behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Hulp Waar Nodig heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9  Relatiebeding

Het is Dienstverlener, ingehuurde derden en medewerkers van Hulp Waar Nodig verboden gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende een jaar nadien, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hulp Waar Nodig, direct of indirect tegen betaling diensten te verlenen gelijksoortig aan de dienstverlening waar Hulp Waar Nodig bij bemiddeld aan (voormalige) klanten, c.q. aan klanten gelieerde relaties.

Ook is het Opdrachtgever verboden gedurende de looptijd van de overeenkomst of gedurende een jaar nadien, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, om dezelfde Dienstverlener via een ander bedrijf of privé zelf in te huren.

In geval van overtreding behoudt Hulp Waar Nodig zich het recht voor volledige schadevergoeding te vorderen van de overtreder. In ieder geval zal er een boete van € 75,00 per werkdag gerekend worden.

 

Artikel 10  Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Hulp Waar Nodig partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Hulp Waar Nodig is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Hulp Waar Nodig het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 11  Wijziging

Hulp Waar Nodig kan ten allen tijde de algemene voorwaarden wijzigen.

 

07-2021